USŁUGI IMPREZOWE - SZUKAJ

Research imprezowy:

  • nie trać czasu na szukanie i sprawdzanie
  • zamów listę sprawdzonych usługodawców

ZGŁOŚ CZEGO SZUKASZ?

Regulamin

Dodawanie ofert.

Możliwe jest dodawanie ofert na stronie Bankieteria.pl przez osoby i firmy świadcące usługi, sprzedające towary i oferujące usługi wziązane z branżą imprezową w ramach bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego. Po okresie próbnym Zespół Bankieteria.pl zwróci się do oferenta z propozycją stałej współpracy. Aby nawiązać płatną współpracę konieczne jest podpisanie odrębnej umowy. W przypadku, gdy oferent nie wyrazi chęci nawiązania współpracy, jego oferta zostanie usunięta z serwisu.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do edycji ogłoszeń lub usunięcia ogłoszeń nie związanych z tematyką serwisu lub naruszających prawo i dobre obyczaje.Jak realizujemy zamówione usługi
Wykonanie usługi “Zamów research”

Po wypełnieniu formularza na stronie Bankieteria.pl otrzymasz od nas akceptację zamówienia oraz informację jak dokonać płatności. Koszt usługi jest zgodny z cennikiem zawartym na stronie Bankieteria.pl.
Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Bankieteria.pl w czasie do 5 dni roboczych (zazwyczaj do 3 dni roboczych) przyślemy na Twój adres email zestawienie rekomendowanych usługodawców wraz z opisem, danymi teleadresowymi i cenami.

W sytuacjach, kiedy po upływie terminu realizacji usługi nie otrzymasz od nas żadnej wiadomości, sprawdź czy przypadkiem nie trafiła ona do skrzynki "Spam" lub "Niechciane". Jeżeli to nie pomoże, wówczas napisz na adres kontakt@bankieteria.pl.
Korespondencja z ekspertem

Czasami zdarza się, że treść zamówienia budzi wątpliwości konsultanta i wymaga uszczegółowienia. W takiej sytuacji na podany przez Ciebie w formularzu zamówienia adres email zostanie wysłana prośba o dodatkowe informacje. Odpowiedz tak szybko jak to możliwe, gdyż bez Twoich wyjaśnień nie będziemy mogli zrealizować usługi. Konsultant może także próbować skontaktować się z Tobą telefonicznie. Ponadto w takich sytuacjach czas oczekiwania na realizację usługi liczony jest od momentu otrzymania Twojej odpowiedzi.
Odmowa realizacji usługi

W szczególnych przypadkach zamówienie może spotkać się z odmową realizacji. W takiej sytuacji otrzymasz mejla informującego o jej przyczynach. Jeżeli zapłata za zamówienie zostanie zaksięgowana na koncie Bankieterii, w ciągu trzech dni roboczych otrzymasz jej zwrot. Dla zaoszczędzenia kosztów manipulacyjnych (m.in. związanych z realizacją przelewów) w momencie otrzymania odmowy sprawdź, czy Twój bank nadał już przelew i jeżeli nie, anuluj go.
Najczęstsze przyczyny odmowy realizacji usług:

-    Zamówienie dotyczy miejscowości, której Bankieteria.pl nie ma w swojej bazie

-    Brak odpowiedzi klienta na prośbę o uszczegółowienie zamówienia.

Reklamacje

Ewentualne reklamacje można zgłaszać na adres kontakt@bankieteria.pl w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym usługa została wykonana (lub od dnia, w którym powinna była zostać wykonana). Prosimy o podanie adresu email, z którego składano zamówienie oraz wyjaśnienie przyczyn złożenia reklamacji. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wpłynięcia skargi.
Zwrot zapłaty

W przypadku, gdy zamówienie nie może być zrealizowane z winy Bankieterii, wówczas zwracamy całą zapłatę uiszczoną przez klienta. Jeżeli natomiast zamówienie nie może być zrealizowane z winy zamawiającego, poradnia zwraca kwotę uiszczoną przez klientkę pomniejszoną o koszty manipulacyjne podane w Regulaminie.

Przelew zwrotny realizujemy na konto, z którego wpłynęła zapłata, lecz tylko do banków działających na terenie Polski (w pozostałych przypadkach klient powinien podać alternatywny nr konta). Zwroty zapłat wykonujemy w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji lub od dnia odmowy realizacji usługi.


Cennik

Wyszukiwanie usług z 1 dowolnej grupy: 59 PLN brutto

Wyszukiwanie usług z 2 dowolnych grup: 106 PLN brutto

Wyszukiwanie usług z 3 dowolnych grup: 159 PLN brutto

Wyszukiwanie usług z 4 dowolnych grup: 236 PLN brutto

Wyszukiwanie usług z 5 dowolnych grup: 295 PLN brutto

Wyszukiwanie usług z 6 dowolnych grup: 354 PLN bruttoRegulamin
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nabri.pl za pomocą serwisu internetowego Bankieteria.pl.
I. Postanowienia ogólne

1.    Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Bankieteria.pl jest Nabri.pl Anna Spilaszek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP 9691400220, REGON 146679613, z siedzibą w Warszawie (01-248) przy ul. Jana Kazimierza 60/172.

2.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez serwis Bankieteria.pl, a w szczególności:

   -     rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

   -    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

   -     wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu internetowego Bankieteria.pl,

   -     tryb postępowania reklamacyjnego.

3.    Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Odbywa się ono na mocy umowy zawieranej pomiędzy osobą korzystającą z Serwisu, zwaną dalej Użytkownikiem, a świadczącym usługi drogą elektroniczną, zwanym dalej Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

4.    Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. W przypadku organizowania akcji promocyjnych zastosowanie będzie miał do nich niniejszy Regulamin wraz ze zmianami wynikającymi z każdorazowo publikowanego regulaminu danej akcji promocyjnej. Skorzystanie z akcji promocyjnej będzie wymagało zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu promocji.

5.    Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6.    Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług nieodpłatnych oznacza akceptację Regulaminu.

7.    Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu.

II. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

1.    Serwis Bankieteria.pl służy do pozyskiwania informacji na temat usługodawców związanych z branżą eventową: restauratorów, muzyków, fotografów, filmowców, florystów, dekoratorów i innych.

2.    Bankieteria.pl świadczy usługi w zakresie wyszukiwania usługodawców dostępnych we wskazanym przez Użytkownika miejscu i czasie, przygotowując zestawienie zawierające nazwę, opis, dane teleadterowe.

3.    Możliwe jest również wyszukiwanie usług nie ujętych w zamieszczonym na stronie formularzu, a także udzielanie innych porad dotyczących organizacji imprez i eventów.

4.    Korzystanie z usług Bankieteria.pl związane jest z zawarciem odpłatnej umowy zlecenia, w związku z czym do skutecznego złożenia zlecenia konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika pełną zdolnością do czynności prawnych (co do zasady oznacza to ukończone 18 lat). Jeżeli osoba chcąca skorzystać z usług Poradni nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest uzyskanie zgody opiekuna prawnego. Bez takiej zgody umowa będzie nieważna. W takim wypadku do skutecznego złożenia zlecenia konieczne jest dodatkowo przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgody na adres korespondencyjny Usługodawcy: Nabri.pl Anna Spilaszek, ul. Jana Kazimierza 60/172, 01-248 Warszawa.

5.    Całość korespondencji z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, w którym adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia okaże się błędny, a Użytkownik nie uzupełni tej informacji lub w inny sposób nie skontaktuje się z Bankieteria.pl, nie będzie mogło dojść do skutecznego złożenia zlecenia.

6.    Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług odpłatnych po uzyskaniu płatności pełnej kwoty wynagrodzenia od Użytkownika.

7.    W ramach korzystania z Serwisu i wysyłania zapytań do Bankieteria.pl zabronione jest publikowanie oraz dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym czy też naruszającym dobra osobiste. Osoby zamieszczające lub przesyłające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

III. Szczegółowe rodzaje usług

1.    Poradnia świadczy następujące rodzaje usług:

 -       Zgłoś czego szukasz

 -       Porada

2.    W przypadku usługi „Zgłoś czego szukasz” obowiązuje termin realizacji maksymalnie do 5 dni roboczych oraz ceny znajdujące się w Cenniku.

3.    Termin realizacji usługi „Porada” określany jest indywidualnie na podstawie zakresu zlecenia przesłanego przez Użytkownika i jest z nim uzgadniany drogą e-mailową.

4.    Terminy wykonania usług dotyczą dni roboczych i nie biegną w dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi przez Bankieteria.pl w terminie wskazanym w pkt III.2. i III.3., Użytkownik będzie o powyższym informowany przed upływem wyżej wskazanego terminu realizacji Usługi wraz ze wskazaniem terminu opóźnionej realizacji.

5.    W przypadku przesłania na Bankieteria.pl zapytania, które będzie zawierało zbyt mało danych lub na tyle ogólnego, że precyzyjne udzielenie odpowiedzi wymaga jego uszczegółowienia, Bankieteria.pl zwróci się do Użytkownika z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji. W takim wypadku termin na wykonanie Usługi biegnie od dnia otrzymania odpowiedzi Użytkownika, chyba że w tym terminie nie zostanie jeszcze dokonana zapłata - w takim wypadku termin biegnie od uzyskania przez Poradnię zapłaty.

6.    W przypadku odmowy lub braku uszczegółowienia informacji przez Użytkownika w ciągu 3 dni roboczych Bankieteria.pl w zależności od sytuacji:

 -      udzieli odpowiedzi na podstawie pierwotnie przesłanych danych, jeżeli ich zakres umożliwia udzielenie odpowiedzi przy przyjęciu niewielkich dodatkowych założeń. W takim wypadku przekazana Użytkownikowi odpowiedź będzie zawierała informację o tym, jakie założenia zostały poczynione;

 -      odmówi realizacji zlecenia, jeżeli zakres braków lub uchybień jest tak znaczny, że uniemożliwia udzielenie odpowiedzi.

7.    Jeśli chodzi o usługę organizacji imprezy oraz dostarczenia dodatkowych atrakcji, to nie są one przedmiotem tego regulaminu i na ich wykonanie będą sporządzane odrębne umowy.

IV. Zawarcie umowy i wynagrodzenie

1.    Korzystanie z ogólnodostępnych danych publikowanych na stronach Serwisu jest bezpłatne. Usługi Bankieteria.pl tj. „Zgłoś czego szukasz” i  „Porada” świadczone są odpłatnie.

2.    W przypadku usług „Zgłoś czego szukasz” obowiązuje koszt usługi podany w Cenniku. Płatność za usługę winna być dokonana dopiero po złożeniu zlecenia.

3.    Usługa „Porada” wyceniana jest indywidualnie w zależności od złożoności problemu i nakładu pracy potrzebnego do udzielenia rzeczowej i wyczerpującej odpowiedzi. Dokonanie wyceny jest bezpłatne. Informację o wycenie wraz numerem konta bankowego Użytkownik otrzyma w wiadomości e-mail. Podana Użytkownikowi cena będzie wartością końcową.

4.    Określone w Cenniku oraz uzgodnione indywidualnie z Użytkownikiem terminy na wykonanie poszczególnych usług Poradni zaczynają biec (z zastrzeżeniem pkt. III.4.) od chwili zaksięgowania przez Bankieteria.pl wpływu wynagrodzenia za zamówioną przez Użytkownika usługę.

5.    Do zawarcia umowy z Poradnią w zakresie usług „Zgłoś czego szukasz” i „Porada” dochodzi w chwili przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub kontaktowego, przy czym postanowienia umowy zaczynają wiązać strony pod warunkiem otrzymania przez Poradnię zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. W przypadku nieuzyskania przez Poradnię zapłaty w tym terminie umowa ulega rozwiązaniu.

6.    W przypadku otrzymania zapłaty przez Bankieteria.pl po upływie 14 dni kalendarzowych od zawarcia pierwotnej umowy, aby zlecenie mogło być wykonane, strony muszą zawrzeć nową umowę, na której poczet zostanie zaliczone to już uiszczone wynagrodzenie. Oznacza to, że Użytkownik winien przesłać Poradni ponownie wypełniony formularz zamówienia zawierający pierwotne zlecenie uzupełnione o brakujące kwestie, którego otrzymanie zostanie potwierdzone komunikatem, który wyświetli się na stronie Serwisu. Bieg terminu na wykonaniu usługi rozpocznie się w ciągu dwóch godzin od otrzymania przez Bankieteria.pl ponownego zlecenia z zastrzeżeniem pkt. II.6 i III.4. W przypadku zmiany cennika w okresie pomiędzy przesłaniem pierwszego i drugiego zlecenia strony wiązać będzie cennik obowiązujący w dacie wysłania drugiego zlecenia, gdyż wówczas dojdzie do zawarcia nowej umowy, na podstawie której będzie wykonane zlecenie. Jeżeli zlecenie wysłane ponownie będzie różnić się od pierwotnego, zastosowanie do niego będą miały ogólne zasady przyjmowania zleceń. W przypadku usługi „Porada” Użytkownik otrzyma nową wycenę i do zawarcia umowy dojdzie w przypadku akceptacji przez niego warunków objętych wyceną.

7.    W przypadku otrzymania zapłaty przez Bankieteria.pl po upływie 14 dni kalendarzowych od zawarcia pierwotnej umowy i braku ponownego przesłania przez Użytkownika formularza zamówienia, do zawarcia umowy nie dojdzie i należność będzie podlegała zwrotowi Użytkownikowi na zasadach opisanych w pkt. IV.10.

8.    W przypadku, gdy płatność zostanie dokonana, natomiast dojdzie do odmowy wykonania usługi w przyczyn wskazanych w pkt. V. Regulaminu lub z innych względów wykonanie umowy stanie się niemożliwe, zapłata zostanie zwrócona na konto Użytkownika. Jeżeli zlecenie nie będzie mogło zostać zrealizowane z winy Bankieteria.pl cała należność uiszczona przez Użytkownika zostanie zwrócona na jego rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia braku możliwości wykonania usługi.

9.    W przypadku, gdy zlecenie nie może być zrealizowane z winy Użytkownika (to jest z przyczyn opisanych w pkt. V.1. Regulaminu), Użytkownik otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty manipulacyjne, które Poradnia będzie musiała ponieść w związku z wykonywaniem zwrotnego przelewu w wysokości zgodnej z cennikiem banku prowadzącego rachunek Poradni obowiązującym w dniu dokonywania zwrotnego przelewu.

10.    Na życzenie Użytkownika będzie wystawiany rachunek za zrealizowaną usługę. W takiej sytuacji Użytkownik obowiązany jest przesłać Poradni numer zamówienia, swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania na adres e-mail: kontakt@bankieteria.pl.

V. Szczególne przypadki braku możliwości zawarcia lub realizacji umowy

1.    Usługodawca informuje, że umowa nie będzie mogła zostać zawarta, a zawarta umowa nie będzie mogła być zrealizowana w przypadku, gdy:

   -     Użytkownik poda w formularzu zamówienia błędny adres poczty elektronicznej i nie przekaże Usługodawcy poprawnego adresu lub adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika stanie się nieaktywny po złożeniu zlecenia ale przed jego realizacją;

   -    Treść zlecennia przesłanego Użytkownika nie dotyczy tematycznego zakresu działania Serwisu;

   -    Użytkownik odmówił lub nie uzupełnił zlecenia w przypadku opisanym w pkt III.7. b), tj. jeśli zakres podanych pierwotnie danych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na ich podstawie;

   -     Zawarcie albo realizacja umowy naruszałaby przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego.

2.    W sytuacjach opisanych w pkt. V.1. Usługodawca poinformuje Użytkownika w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia o braku możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

VI. Postępowanie reklamacyjne

1.    W przypadku gdy Użytkownik uważa, że uzyskana przez niego w wyniku realizacji usługi odpowiedź nie jest zgodna z jego zleceniem, lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji wykonania usługi.

2.    Reklamację należy zgłosić w formie e-mailowej na adres: kontakt@bankieteria.pl lub przesyłając ją listem na adres: Nabri.pl Anna SPilaszek, ul. Jana Kazimierza 60/172, 01-248 Warszawa w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

3.    Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, który podano w formularzu zamówienia (nie oznacza to konieczności wysyłania reklamacji z tego samego adresu poczty elektronicznej) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Podanie adresu e-mail, który podano w formularzu zamówienia ma na celu umożliwienie jednoznacznej identyfikacji Użytkownika składającego reklamację.

4.    Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany e-mail zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

5.    W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Użytkownik otrzyma zwrot całego uiszczonego wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.


VII. Odpowiedzialność

1.    Serwis Bankieteria.pl i świadczone usługi mają charakter pośrednictwa. Informacje i konsultacje są udzielane przez osoby posiadające zaawansowaną wiedzę w zakresie organizacji imprez, jednak opierają się na danych udostępnionych przez usługodawców. Serwis Bankieteria.pl nie odpowiada za warunki współpracy ostatecznie przedstawione klientowi przez usługodawcę oraz za ich dalszą współpracę.

2.    Bankieteria.pl udziela odpowiedzi na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika. W związku z powyższym w przypadku przesłania nierzeczywistych danych porada Bankieteria.pl może nie odzwierciedlać rzeczywistego stanu rzeczy. W przypadku zaś podania przez Użytkownika niepełnych danych (i nieuzupełnienia ich na wezwanie Bankieteria.pl) porada udzielona Użytkownikowi może okazać się niekompletna.

3.    Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników:

-        za nieprawidłowe działanie Serwisu na komputerze Usługobiorcy, w sytuacji, gdy jest ono spowodowane niedostosowaniem się Usługobiorcy do wymogów technicznych wymienionych w niniejszym Regulaminie;

-       w przypadku podania przez Użytkownika błędnego adresu poczty elektronicznej;

-       niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

4.    W przypadku konieczności wstrzymania przyjmowania przez Usługodawcę zleceń na usługi Usługodawca poinformuje o tym na stronach Serwisu. Zlecenia złożone przez Użytkownika przed wstrzymaniem przyjmowania zleceń zostaną zrealizowane.

VIII. Prawo autorskie

1.    Wszystkie informacje umieszczone na stronach Serwisu, treść porad wysyłanych do Użytkowników Poradni, wygląd i układ Serwisu stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2. lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

2.    Użytkownik może korzystać z danych umieszczonych w serwisie oraz treści porad wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego.

3.    Użytkownik nie może kopiować, publikować, reprodukować, modyfikować tych danych. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Usługodawcy umieszczać w innych serwisach internetowych, kopiować ani publikować w innej formie jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie czy też treści wykupionych Informacji lub wykorzystywać je w innym celu niż wynikające z funkcjonowania Serwisu.

4.    Korzystanie z danych zawartych w Serwisie w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek prywatny wymaga uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.


IX. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z Serwisu

1.    W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu Użytkownicy powinni dysponować:

 -      urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,

 -      przeglądarką obsługującą pliki cookies.

2.    Korzystanie z usług Bankieteria.pl – w związku z obowiązującym w Poradni sposobem składania zleceń – wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż A, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż B lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż C lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

3.    Z uwagi na fakt że odpłatne usługi Bankieteria.pl świadczone są drogą elektroniczną, korzystanie z tych usług wymaga także posiadania dostępu do czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

4.    W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

X. Postanowienia końcowe

1.  Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik/Partner wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U.02.144.1204).

2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18. lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy.

3.    Niniejszy Serwis korzysta z usług zewnętrznych dostawców mediów. W przypadku stwierdzenia, że treść reklam zawiera treści bezprawne, uprzejmie prosimy o zgłoszenie powyższego na adres e-mail: kontakt.bankieteria.pl

4.    Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu jest właściwy rzeczowo sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

5.    Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.

6.    Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają akceptacji przez obie strony, co oznacza, iż zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkowników od momentu jego ogłoszenia na stronach Serwisu i dotyczy jedynie umów zawieranych od chwili dokonania zmiany. W odniesieniu do już dokonanych zleceń zastosowanie ma Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4.05.2015 od godz. 0:00.